Hayirli Roland

Vorname:Rolandroli
Nachname:Hayirli
Spitzname:Roli
Geburtsdatum:08. Juli 1983
Beruf/Tätigkeit:Bankangestellter